đá bó vỉa nào chất lượng tốt.

đá bó vỉa nào chất lượng tốt.

đá bó vỉa nào chất lượng tốt. 

 

Hiện nay có các dòng bó vỉa như sau. 

 

 

Các dòng đá bó vỉa miền trung 

 

Các dòng miền trung có đá đen phú yên, đá bó vỉa đen bình định, ghi xám, vàng, tím hoa cà. 

 

Các dòng đá khu vực phía nam.

 

Nếu tính từ khu vực phía nam và phía bắc thì giá không cao lắm với các loại, 

 

Khu vực phía bắc 

 

Khu vực phía bắc có đá bó vỉa ghi sáng thanh hóa, đen thanh hóa, 

sự khác biệt cơ bản của các dòng đá  này thì chỉ có dòng đá bình định thì tương đố tốt nhất, sau đó dòng phía nam, sau đó thì các dòng thanh hóa.  

Dòng thanh hóa là dòng đá sa thạch độ cứng thấp hơn, độ ngậm nước nhiều hơn,  khu vực Hà nội chọn loại Thanh Hóa nhưng sau đó chọn đá Bình định vì có độ cứng tốt hơn. 

 

Các dòng đá khác nhau là dòng đá granite và dòng đá sa thạch ( thanh hóa)

 

Các dòng đá bình định có giá giao động như sau

.  

< Lùi Đến >

Tin tức khác