đá bó vỉa đèn phải

đá bó vỉa đèn phải 

da bo via den 20 20 phai

da bo via den 20 20 phai, đá bó vỉa đen 20 20 phải.

 

da bo via den 20 20 trai

da bo via den 20 20 trai, đá bó vỉa đen 20 20 trái. 

 

da bo via den phai

da bo via den phai, đá bó vỉa đen phải 

 

da bo via den phai 20 20

da bo via den phai 20 20, đá bó vỉa đen phải 20 20 

 

 

< Lùi Đến >

Tin tức khác